Avtal

Vilka avtal behöver du?

Köpebrev

Har du redan hittat en köpare hjälper Din Fastighet dig med köpebrevet och offentligt bevittnande för fast egendom. Vi vägleder dig och svarar på allt från lagfarts-, jordförvärvs- och skattefrågor.

Gåvobrev

Är du i färd med att ge bort en fastighet, tomträtt eller annan gåva? Vi hjälper dig med att upprätta ett gåvobrev enligt alla formkrav.

Arrendeavtal

Behöver dina arrendeavtal förnyas och omförhandlas? Vi hjälper dig upprätta nya arrendeavtal och håller reda på dina villkor.

Hyresavtal

Säkerställ ditt hyresförhållande med ett skriftligt hyresavtal. Vi hjälper dig upprätta ett aktuellt hyresavtal.

Servitut

Ett servitut ger en fastighet rätt att utnyttja en annan fastighet på ett visst sätt.
Ett avtal om servitut kan skrivas mellan berörda markägare och är giltiga så länge avtalen i original finns kvar. För att trygga ett servitut behöver du ansöka om lantmäteriförrättning. När lantmäteriförrättningen är klar finns servitutet inskrivet i fastighetsregistret.