Bra att veta

Fastighetstermer

Här beskrivs ett antal vanliga begrepp som används vid köp av fastigheter, värdering eller försäljning av fastigheter. Ordlistan över fastighetstermer är bra att gå igenom innan du ska hyra, köpa eller sälja en bostad.

Disponentintyg

Intyg från bostadsaktiebolagets disponent eller styrelseordförande, där det framgår uppgifter om lägenheten, hela fastigheten och bolagets ekonomi. Bl.a. byggnadens ålder, boytan, lägenhetens andel av bostadsbolagets lån, aktuella reparationsbehov samt uppgifter om utförda och planerade renoveringar.

Energicertifikat

Ska du sälja din bostad behöver du enligt Ålands Landskapslag (2014:31) en giltig energideklaration. Energicertifikatet anger den energimängd som behövs vid användning av byggnaden för sitt ändamål.

Fastighetsregisterutdrag

Innehåller basuppgifter om en fastighet, bl.a. fastighetsbeteckning, registreringsdatum och areal. Här framgår även om det finns några servitut, nyttjanderätter eller andelar i samfällda områden.

Fuktbesiktning

En okulär besiktning som utförs av behörig firma som gått Svenska Byggingenjörers kurs i fukt, kontraktioner och fuktmätning. Besiktaren eftersträvar att hitta eventuella förhöjda/onormala fuktnivåer. Trots denna besiktning har köparen ansvaret för undersökningsplikten.

Gravationsbevis

Bevis avseende viss fastighet eller tomträtt, innehållande uppgifter om bl a ägare och innehavare, inteckningar och andra inskrivningar. Gravationsbevis utfärdas av inskrivningsmyndighet.

Hembudsklausul

Hembud betyder att en tidigare aktieägare i ett bostadsaktiebolag har, under viss tid efter köpslut, förköpsrätt till aktier som sålts till utomstående. Det normala var att man inom 30 dagar ska visa sitt intresse att köpa aktierna för samma pris.

Jordförvärvstillstånd

Är du nyinflyttad och saknar hembygdsrätt behöver du ansöka om jordförvärvstillstånd för att få köpa fastigheter på Åland som ligger utanför detaljplanerat område.

Bolag som köper fastigheter på Åland behöver alltid ansöka om jordförvärvstillstånd.

Lagfartsbevis

Formellt ägarbevis av en fastighet.

Legorätt

Upplåtelse/arrende av mark mot betalning för viss tid. Det vanligaste exemplet är Mariehamnsstad som äger marken bostadshuset står på som bostadsägaren betalar en årlig hyra för.

Offentligt köpvittne

Av Lantmäteriet utsedd person som bestyrker överlåtelsen av en fastighet i närvaro av alla som har undertecknat överlåtelsehandlingen.

Outbrutet område

Markområde som är planerad att styckas av från en befintlig fastighet. Genom lantmäteriförrättning ombildas området till en självständig fastighet.

Pantbrev/inteckning

Är beviset för att inteckning skett i fastighetsboken för det belopp som angetts i pantbrevet. Pantbrev överlämnas till långivaren som pantsäkerhet för lån. När lånet är betalt, återlämnas pantbrevet till fastighetsägaren. Det ska förvaras på säkert ställe och kan belånas på nytt.

Servitut

Ger en fastighet rätt att utnyttja annan fastighet på ett visst sätt. Det kan till exempel gälla rätt till utfartsväg eller att dra fram ledningar på annan fastighet.

Stängningsdatum

Är ett stängningsdatum utsatt betyder det att vi fått in en accept på objektet och fram till tidpunkten för stängning håller vi visningar och tar emot accepter. Därefter hålls eventuellt en öppen budgivning om flera har accepterat utgångspriset.

Utgångspris

Säljaren har accepterat att sälja för det utsatta priset, men om flera spekulanter accepterar utgångspriset sker en budgivning mellan de spekulanter som accepterat priset.